Onderwijsconcept, Visie en Missie

bloemen

Visie:

De visie van OT-Noord is: Wij halen het beste uit kinderen naar boven en stimuleren hen tot persoonlijke excellentie.

 

Missie:

In de komende jaren zullen de scholen in OT-Noord steeds meer samenwerken en zich richten op verdere integratie van de informatie- en communicatietechnologie. Daarnaast heeft verbetering van de kwaliteit van het onderwijs voortdurend de aandacht.

De bevolkingsgroei neemt af. Dit is ook zichtbaar op de scholen. Het komt steeds vaker voor dat jongere en oudere leerlingen in een combinatiegroep werken, dus in een heterogene samenstelling. De ontwikkelingen op ICT gebied gaan snel. Er zijn daardoor voor het onderwijs steeds meer diensten via internet beschikbaar. Hierdoor kunnen leerlingen ook steeds meer kennis opdoen buiten de school.

De groeiende samenwerking tussen de twaalf scholen in OT-Noord en de samenwerking binnen Gearhing biedt kansen om nog beter onderwijs te geven. We doen dit door de samenwerking tussen de scholen te richten op het leerproces. Zo zorgen we voor een groter leerrendement binnen ons adaptieve onderwijs. Ook ouders vervullen hierin een belangrijke rol. Voor succesvol onderwijs is interactie in vele vormen belangrijk: tussen leerlingen onderling, tussen leerkracht en leerling, tussen ouders en leerkracht, enzovoort.

Ons onderwijs is gebaseerd op de inzichten uit de onderwijs- en gedragswetenschappen van Marzano. Zijn strategie is richtinggevend voor actief en authentiek leren. De leerkracht vervult daarbij een cruciale rol. Een leerkracht in ons onderwijsteam:

  • kan goed uitleggen (didactische aanpak)
  • werkt vanuit een goede organisatie in zijn klas (klassenmanagement)
  • heeft een goede relatie met de leerlingen en met zichzelf (pedagogisch handelen)
  • differentieert (sturen en herontwerpen van het programma, zodat het aansluit bij de leerlingen)

 

En specifiek over De Krunenstrobbe

De Krunenstrobbe – Waar leren leuk is!


Binnen de Krunenstrobbe streven we naar een veilige sfeer waarin veel aandacht is voor het
individuele kind. Leerkrachten en leerlingen gaan op een respectvolle, open en prettige manier met
elkaar om. De positieve samenwerking tussen kinderen, ouders en school zorgt ervoor dat kinderen
zich optimaal kunnen ontwikkelen. Vanuit de twee stamgroepen besteden we veel aandacht aan
zelfstandig leren werken én samenwerken. Op onze school begeleiden we de kinderen hierin en leren
we de kinderen op onderzoek te gaan om de wereld om zich heen te ontdekken en te begrijpen.