Medezeggenschapsraad

schema driehoek kernwaarden

MR

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De rechten en plichten van de MR zijn wettelijk bepaald. Zo heeft de MR op een groot aantal onderwerpen het recht om een advies uit te brengen aan de directie van de school en in een aantal gevallen is de instemming van de leden van de MR nodig om een besluit te kunnen nemen.

De medezeggenschapsraad bestaat uit vier leden: 2 gekozen vertegenwoordigers van de ouders van de school en twee leden van het team. MR-zaken die voor de ouders van belang zijn, komen aan de orde in de maandbrief van de school. Jaarlijks wordt in het jaarverslag vastgelegd wat de MR heeft gedaan en besloten. Dit jaarverslag komt aan de orde op de zakelijke ouderavond in het najaar.

OMR

De medezeggenschapsraden van de twaalf scholen van OT-Noord hebben ook gezamenlijk overleg. In de Onderwijsteam-Medezeggenschapsraad (OMR), worden zaken besproken die alle scholen van het onderwijsteam aangaan. De OMR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding van gelijke omvang en er gelden dezelfde wettelijke regels als voor een MR. Iedere MR is vertegenwoordigd in de OMR.
Verslagen van de OMR-vergaderingen kunt u opvragen door een mail te sturen naar mattie.dijkstra@gearhing.net

GMR

Er is ook binnen Gearhing een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad die alle scholen vertegenwoordigt en die de (O)MR kan adviseren.

Als u punten heeft waar de MR of de OMR volgens u aandacht aan zou moeten besteden, dan kunt u die aan de MR-leden doorgeven. Vergaderingen van MR, OMR en GMR zijn openbaar. U bent van harte welkom. In de nieuwsbrief staan de vergaderdata.

________________________________________

MR

Elke skoalle hat in meisizzenskipsrie (MR). Soks is omskreaun yn de wet ‘medezeggenschap op scholen’. Rjochten en plichten fan de MR binne wetlik fêstlein. De MR hat bygelyks it rjocht om op advys út te bringen oan de direksje oangeande in grut tal ûnderwerpen. Yn in tal gefallen moat de direksje de MR om ynstimming freegje om ta in beslút te kommen. It giet bygelyks om de folgjende ûnderwerpen: begrutting, skoalgids, pesten, tuskenskoalske opfang, âlderbydrage, fekânsjeregeling en it skoalplan.

De meisizzenskipsrie bestiet út fjouwer leden: twa keazen fertsjintwurdigers fan de âlden fan de skoalle en twa leden fan it team. MR saken dy’t fan belang binne foar de âlden , komme yn de nijsbrief fan de skoalle. Jierliks wurdt yn it jierferslach fêstlein wat de MR dien en besletten hat. Dit jierferslach komt op it aljemint yn de jiergearkomste yn de hjerst.

OMR

De miesizzenskipsrieden fan de tolve skoallen fan OT-Noord ha ek mienskiplik oerlis. In de Ûnderwiisteam Meisizzenskipsrie (OMR), wurde dy saken bepraten dy't alle skoallen fan it ûnfrwiisteam oanbelangje. De OMR wurdt foarme út in geleding fan âlden en persoaniel fan gelikense omfang fan elke MR. Lykas foar de MR jilde foar de OMR deselde wettelike rigels. Elke MR is fertsjinwurdige yn de OMR.
Ferslaggen kinne jo opfreegje troch in mail te stjoeren nei mattie.dijkstra@gearhing.net

GMR

Binnen Gearhing is der ek in Mienskiplike Meisizzenskipsrie dy't alle skoallen fertsjinwurdiget en dy't de (O)MR advisearje kin.

As jo punten hawwe wêr de MR of de OMR neffens jo betinken oandacht oan besteegje moat, dan kinne jo dat oan ien fan de MR leden trochjaan. Jo binne fan herte wolkom op ús MR gearkomsten, dizze binne iepenbier. Yn de nijsbrief stiet wannear de MR en OMR bij elkoar komme.

 

De medezeggenschapsraad Krunenstrobbe

Oudergeleding:

Petronella Jouwsma (voorzitter)

Wendy van der Werff (notulist)

Personeelsgeleding:

Marije de Jong

Sandra Heslinga