Skoaltiden en fakânsjes

klok3

Skoaltiiden

Moandei 8:30 - 12:00 en 13:15 - 15:15 (groep 1 en 2 middeis frij)

Tiisdei 8:30 - 12:00 en 13:15 - 15:15

Woansdei 8:30 - 12:15

Tongersdei 8:30 - 12:00 en 13:15 - 15:15 (groep 1 o/m 4 oant 14.00)

Freed 8:30 - 12:00 en 13:15 - 15:15

 Vakanties, fakânsje, holidays 2017-2018

Herfstvakantie: maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober

Kerstvakantie: maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari

Voorjaarsvakantie: maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart

Goede Vrijdag en Pasen: vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april

Koningsdag: vrijdag 27 april

Meivakantie: maandag 30 april t/m vrijdag 4 mei

Bevrijdingsdag: zaterdag 5 mei

Hemelvaartsdag: donderdag 10 mei t/m vrijdag 11 mei

Pinksteren: maandag 21 mei

Zomervakantie: vrijdag 23 juli 2017 t/m vrijdag 31 augustus 2017