Activiteitencommissie

naamloos 2

Activiteitencommissie

Tijdens een schooljaar vinden er verschillende activiteiten plaats waarbij het team hulp krijgt van de activiteitencommissie.

De ouders van de activiteitencommissie coördineren de taken waarbij ouderhulp worden ingezet. Aan het begin van het schooljaar hebben alle gezinnen zich voor verschillende klussen op een ouderhulp lijst kunnen inschrijven.

Denk hierbij aan b.v.:

- versieren speellokaal en gangen

- hulp bij vieringen (Kerst, Sinterklaas, Sint Maarten, Feestelijke ouderavond etc.)

- inkopen

- chauffeurs

Vanuit het team is Sietske Okkema de contact persoon.

In de AC zitten: Wendy Smid

                        Grietje Bouma

                        Nelleke Rottiné

                        Mariska Smid

De AC beheert ook het geld wat verdient wordt met het ophalen van het Oud papier.

Grietje Bouma is de penningmeester.

 

___________________________________

 

Aktiviteitenkommisje

 

Foar it organisearjen fan ferskillende aktiviteiten yn en om skoalle hinne is der in Aktiviteitenkommisje (AC)

Dizze kommisje koördineart de ferskate taken werbij âlderhulp ynsetten wurdt. Oan it begjin fan it skoaljier ha alle âlden oan jaan kinnen, bij hokfoar taken se wol helpe kinne/wolle.

Foarbylden jierfan binne:

- fersieren fan lokalen

- helpe bij fieringen (Sinteklaas, Kryst, 11 novimber, musikal)

- ynkeapen dwaan foar de festiviteiten

- sjauffeurs

 

Fanút it tiim is Sietske Okkema de kontakt persoan.

Yn de AK sitte: Wendy Smid

                      Grietje Bouma

                      Nelleke Rottiné

                      Mariska Smid

De AK beheert ek it jild wat mei it opheljen fan it âld papier fertsjinne wurdt.

Grietje Bouma is de ponghâlder.